לְמַמֵן

גישת התרומה

גישת התרומה היא מתכונת מצגת המשמשת לדוח רווח והפסד, כאשר כל העלויות המשתנות מצטברות ומנוכות מההכנסות על מנת להגיע לשולי תרומה, ולאחר מכן כל העלויות הקבועות מנוכות משולי התרומה על מנת להגיע לרשת רווח או הפסד. הפורמט של דוח רווח והפסד לפי גישת התרומה הוא כדלקמן: