לְמַמֵן

תשואה לרווחי הון

תשואת רווחי הון היא אחוז העלאת המחיר בהשקעה. הוא מחושב כעליית מחיר ההשקעה, חלקי עלות הרכישה המקורית שלה. לדוגמא, אם נרכש נייר ערך תמורת 100 דולר ונמכר מאוחר יותר תמורת 125 דולר, תשואת רווח ההון היא 25%. אם מחיר השקעה יורד מתחת למחיר הרכישה שלה, אין תשואה לרווח הון.

תפיסה זו אינה כוללת דיבידנדים שהתקבלו; היא מבוססת רק על שינויים במחיר ההשקעה. כדי לחשב את התשואה הכוללת על מניה, על משקיע לשלב את תשואת רווח ההון ותשואת הדיבידנד.