לְמַמֵן

דוח רווחים שמורים

הגדרת דוח רווחים שמורים

דוח הרווחים השמורים מיישב שינויים בחשבון הרווחים השמורים במהלך תקופת דיווח. ההצהרה מתחילה ביתרת ההתחלה בחשבון הרווחים השמורים, ואז מוסיפה או מחסרת פריטים כמו רווחים ותשלומי דיבידנד כדי להגיע ליתרת הרווחים השמורה הסופית. מבנה החישוב הכללי של ההצהרה הוא:

הכנסות שמורות ראשונות + רווח נקי - דיבידנדים = סיום רווחים שמורים

דוח הרווחים השמורים מוצג לרוב כהצהרה נפרדת, אך ניתן לצרף אותו גם בתחתית דוח כספי אחר.

דוגמה לדוח רווחים שמורים

הדוגמה הבאה מציגה את הגרסה הפשוטה ביותר של דוח רווחים שמורים:

חברת בניין ארנולד

דוח רווחים שמורים

לשנה שהסתיימה 12 / 31x2