לְמַמֵן

מבחן תקרה

מבחן התקרה הוא שיטה המשמשת למניעת עלות עסק מהוון של עסק מעבר לערכו הבסיסי. הוא משמש על ידי יצרן נפט וגז המשתמש בשיטת העלות המלאה לצורך התחשבות בעלויותיה. במבחן התקרה, סכום העלויות נטו במרכז עלות אינו יכול לחרוג מסכום הפריטים שצוינו בחישוב הבא:

+ הערך הנוכחי של הכנסות נטו עתידיות משוערות, בניכוי הוצאות עתידיות משוערות לפיתוח וייצור עתודות מוכחות, בשיעור היוון של 10%

עלות נכסים שאינם מופחתים

+ העלות הנמוכה ביותר או הערך ההוגן המשוער של נכסים לא מוכחים הכלולים בעלויות המופחתות

- השפעות כל מס הכנסה הקשורות להבדלים בין הספר לבין בסיס המס של הנכסים שלא נכללו והנכסים שלא הוכחו שהופחתו

אם חורגים מתקרת מרכז עלות, הסכום העודף מחויב בהוצאות. אם תקרת מרכז העלות עולה מאוחר יותר, לא ניתן להחזיר את הסכום שנמחק.