לְמַמֵן

דו"ח דירקטורים

דו"ח דירקטורים הוא חלק מדו"ח שנתי של חברה ציבורית בבריטניה. הדו"ח כולל את המידע הבא:

  • סיכום פעילויות המסחר של החברה ודיון בסיכויים העתידיים שלה

  • הפעילויות העיקריות של הארגון, כמו גם שינויים משמעותיים בפעילותן במהלך שנת הכספים האחרונה

  • שמות כל האנשים המשמשים כמנהלי חברות במהלך שנת הכספים של הישות

  • סכום הדיבידנד אותו ממליצים הדירקטורים לשלם לבעלי המניות

  • קיומם וכמותם של אירועים המתרחשים לאחר תאריך המאזן אשר עשויים להשפיע על כספי החברה במידה מהותית

  • כל שינוי משמעותי בהערכת הנכסים הקבועים של המשרד

על המבקר החיצוני של החברה להוציא דוח על דוח הדירקטוריון של החברה, תוך ציון אם קיימים סתירות בין המידע בדוח לבין חשבונות המשרד.

תנאים דומים

דוח הדירקטוריון נקרא בארצות הברית טופס 10-K.