לְמַמֵן

מס במקור

מס במקור הוא ניכוי חובה ממשלתי ממשכורות, שכר ודיבידנד בגין חבות מס הכנסה של אדם. הסכום שנמנע נזקף לאחר מכן לחבות במס הכנסה של הפרט. גישה זו משמשת ממשלות במטרה להבטיח גביית מיסים ולהאיץ את קבלת המסים.

מס זה מנוכה בשלב בו יש לשלם כספים ליחיד. הישות המקזזת את ניכוי המס במקור מעבירה אותה לגוף הממשלתי הרלוונטי בפרק זמן שנקבע. ישות הניכוי במקור רושמת את סכום המס הזה במאזן שלה כהתחייבות ברגע שהיא מנועה, ומסלקת את ההתחייבות כאשר היא משולמת לממשלה.