לְמַמֵן

הגדרת קביעות

קביעות הן מכלול הייצוגים של צוות הנהלה ששולבו בדוחות הכספיים ובגילויים הנלווים שהפיקו. רואי החשבון בודקים את תקפותן של טענות אלה במסגרת הליכי הביקורת שלהם. דוגמאות לטענות הן:

  • דיוק . עסקאות נרשמו בסכומן בפועל.

  • סיווג . עסקאות הוצגו כראוי בדוחות הכספיים והגילוי הנלווה.

  • שלמות . כל העסקאות שהיו צריכות להיכלל בדוחות הכספיים נכללו בפועל.

  • לחתוך. עסקאות נרשמו בתוך תקופת החשבונאות הנכונה.

  • קיום . פריטי המאזן היו קיימים בפועל נכון לתאריך המאזן.

  • התרחשות . העסקאות המסוכמות בדוחות הכספיים התרחשו בפועל.

  • הערכת שווי . כל סעיפי המאזן נקבעו על פי ערכם הראוי.