לְמַמֵן

סוגיית חוב

הנפקת חוב היא חובה להחזר הלוואה קבועה. ארגונים מנפיקים חובות במטרה ליצור מימון לשימושים פנימיים, כגון לתמוך במכירות מוגברות עם הון חוזר רב יותר. סוגיות חוב על ידי ממשלות נעשות בדרך כלל על מנת לשלם עבור פרויקטים של תשתיות מקומיות. סוגי הנפקות חוב כוללים אגרות חוב, אגרות חוב, חכירות, משכנתאות ושטרות. הנפקת חוב כוללת חובה חוזית לשלם למלווה ריבית מסוימת, וכן להחזיר את סכום ההלוואה המקורית עד למועד קבוע.