לְמַמֵן

הנחה על שטרות שיש לשלם

הנחה על שטרות שיש לשלם נוצרת כאשר הסכום ששילמו המשקיעים עבור שטר הוא פחות משוויו הנקוב. ההפרש בין שני הערכים הוא סכום ההנחה. הפרש זה מופחת בהדרגה לאורך חיי השטר הנותרים, כך שההפרש יבוטל החל ממועד הפירעון. סכום ההנחה הזה גדול במיוחד כאשר הריבית הנקובה בשטר נמוכה בהרבה משיעור הריבית בשוק.