לְמַמֵן

תזרים מזומנים לאחר מיסים

תזרים מזומנים לאחר מיסים הוא סכום תזרים המזומנים הנקי המתייחס לפעילות שנותרה לאחר הכללת כל ההשפעות הקשורות למס הכנסה. זה מחושב בדרך כלל על ידי הוספת כל ההוצאות הלא מזומנות לרווח הנקי. לפיכך, החישוב הוא:

מזומנים לאחר מיסים = רווח נקי + פחת + הפחתות + חיובי ירידת ערך

לדוגמא, עסק מדווח על 10,000 דולר מהרווח הנקי. יש לה גם פחת של 15,000 דולר ו -5,000 דולר של הפחתות, מה שמביא לתזרים מזומנים לאחר מיסים של 30,000 דולר. החישוב הוא:

10,000 $ רווח נקי + 15,000 $ פחת + 5,000 $ הפחתות

= 30,000 $ תזרים מזומנים לאחר מיסים

מדידה זו היא דרך טובה לקבוע אם עסק מייצר תזרימי מזומנים חיוביים לאחר הכללת ההשפעות של מס הכנסה. עם זאת, הוא אינו מתחשב בהוצאות מזומנות לרכישת רכוש קבוע.