לְמַמֵן

הוצאות ציוד משרדי

הוצאות ציוד משרדי הן העלות שנגרמה לתחזוקת ציוד משרדי ולהפעלתו. עלות זו מחויבת בהוצאה עם התהוותה. הוצאות ציוד משרדי מסווגות בדרך כלל במסגרת קיבוץ ההוצאות המכירה, הכללית והניהולית בדוח רווח והפסד.