לְמַמֵן

יעדי ביקורת

יעדי הביקורת קשורים לביקורת הדוחות הכספיים. הם מכסים את הנושאים הבאים:

  • כדי להשיג ביטחון סביר שהדוחות הכספיים נקיים מהפרעות מהותיות; ו

  • להוציא דוח על דוחות כספיים אלה על בסיס הממצאים הנובעים מהביקורת.

אם לא ניתן לעמוד ביעדים אלה, על המבקר להתנער מחוות דעת או לסגת מההתקשרות.