לְמַמֵן

דיבידנדים הוכרזו

דיבידנדים שהוכרזו מתייחסים לדיבידנדים שאושר על ידי הדירקטוריון, אך טרם שולמו למשקיעים. עד לתשלום, דיבידנדים שהוכרזו הם התחייבות של התאגיד. אם יש לשלם את הדיבידנדים בתוך שנה (כפי שקורה בדרך כלל), התחייבות זו מסווגת כהתחייבות שוטפת במאזן של הגוף המנפיק.