לְמַמֵן

חיוב התקדמות

חיוב התקדמות הוא חשבונית שנועדה לקבל תשלום מלקוח עבור אותו חלק בפרויקט שהושלם עד היום. חיובים אלה ניתנים בדרך כלל כאשר לפרויקט משך זמן ארוך, כך שהקבלן יכול להשיג מימון מספיק כדי לתמוך בפעילותו בינתיים. חיובי התקדמות שכיחים במיוחד בענף הבנייה, שם הפרויקטים יכולים להימשך יותר משנה. חיוב התקדמות מכיל את המידע הייחודי הבא שלא נמצא בחשבונית רגילה:

  • סכום החוזה הכולל המתואם

  • הסכום המצטבר של חיובי התקדמות עד היום

  • אחוז סיום הפרויקט

  • הסכום הכולל שנותר לחיוב

לעתים הלקוחות בונים בחישוב חיובי ההתקדמות אחוז מוחזק מהחוזה הכולל, שאינו מחויב עד להשלמת הפרויקט. סכום מנוטרל זה משמש להפעלת לחץ על הקבלן לתיקון הבעיות שנותרו על ידי הלקוח.